Ispoved Na poraneshna voinka od zloglasnata Zenska brigada na ID (islamska drzava),Koja uspeala da izbega

Liceto ì e pokrieno, a govorot na teloto Ja oddava neJzinata voznemirenost.

Taa bavno go kreva svoJot nikab, otkrivaJḱi go svoeto mlado, srcevidno lice. Nad neJzinite golemi kafeni oči, polni so krivica i nemir, ima sovršeno oblikuvani veǵi.

Taa se narekuva KadiJa. Toa ne ì e vistinskoto ime, bideJḱi e obeležana žena. Porano bila členka na edna strašna ženska ISIS-brigada, od koJa neodamna pobegnala, razočarana od neJzinata brutalnost.

IntervJuto za Si-en-en e prvpat nekomu da mu Ja raskaže svoJata prikazna.

„Pobegnav vo nešto pogrdo“

Porasnala vo SiriJa, a neJzinoto semeJstvo ì obezbedilo dobro obrazovanie. Taa dobila diploma na koledž i počnala da predava vo osnovno učilište. KadiJa go opišuva svoeto semeJstvo i svoeto rastenje kako „ne premnogu konzervativno“.

Koga pred poveḱe od tri i pol godini počnalo vostanieto vo SiriJa, KadiJa im se pridružila na masite, koi so mirni protesti go iskažuvale nesoglasuvanjeto so odlukite na aktuelnata vlada na pretsedatelot Bašar-al-Asad.

No siriskoto vostanie nabrgu se pretvorilo vo haos i nasilstvo i počnalo da Ja gubi svoJata duša, svoJata humanost.

„Sè okolu nas beše haos“, odeknuvaat neJzinite zborovi. „Slobodnata siriska voJska, režimot, improviziranite eksplozivi, napadite, ranetite, bolnicite, krvta – sakate da se otkinete od toa i da pobegnete vo nešto drugo.“

„MoJot problem beše što pobegnav vo nešto pogrdo.“

Postepeno voveduvanje

KadiJa odednaš se našla privlečena od elokventnosta na eden Tunižanec, kogo go zapoznala preku Internet. Ponesena od negovite maniri, devoJkata sè poveḱe mu veruvala, a toJ so tekot na vremeto Ja namamil vo Islamskata država, veli taa. Ja uveruval deka ovaa grupa ne e toa što mislat luǵeto za nea, deka ne e teroristička organizaciJa.

„Ḱe kažeše, ‘Nie pravilno ḱe go vovedeme islamot. Vo momentov sme vo voena sostoJba, no toa e samo faza, bideJḱi mora da vovedeme kontrola vo zemJata i mora da bideme ostri’.“

Ì rekol deka odi vo siriskiot grad Raka i deka tamu duri bi možele da se venčaat.

„Stapiv vo kontakt so edna rodnina, koJa mi kaža deka možam da doJdam da ì se pridružam vo Kansa-brigadata. Taa živeeše vo Raka so soprugot, koJ se bori na stranata na Islamska država“, veli KadiJa. Brigadata e zloglasnata, ženska policiJa na ISIS.

Go ubedila semeJstvoto site zaedno da se preselat vo Raka, tvrdeJḱi deka ḱe im bide poednostavno da gi zapišat pomladite braḱa i sestri vo učilište i deka tamu ḱe imaat poddrška od rodninite.

Otkako rodninata ì gi otvorila vratite, KadiJa bila primena vo zloglasnata Kansa-brigada.

Vnatre vo ženskata ISIS-brigada

Kansa-brigadata e sostavena od 25 do 30 ženi, koi imaat zadača da patroliraat po ulicite na Raka i da nadgleduvaat dali ženite se pridržuvaat do soodvetniot način na oblekuvanje, spored pravilata na Islamskata država. Nekoi od tie pravila naložuvaat da ne se nosat nikakvi ukrasi na oblekata, kako i da se krie celoto telo. Ženite ne smeat da gi pokažuvaat svoite oči. Onie što ḱe gi prekršat pravilata se kamšikuvani.

Za nivnoto kaznuvanje rešava – žena – Um Hamza. Koga KadiJa prvpat Ja videla Um Hamza, bila prestrašena.

„Taa ne e normalna žena. Ogromna e, ima kalašnikov, pištol, kamšik, nož, a nosi i nikab“, raskažuva KadiJa.

Brigadnata komandirka Um RaJan go osetila neJziniot strav, pa ì prišla blisku i izgovorila edna rečenica što nikogaš nema da Ja zaboravi. Rekla: „Strogi sme so nevernicite, no milosrdni sprema svoite.“

KadiJa bila obučuvana da čisti i da rasklopuva oružJe, kako i da puka so nego. Primala plata od 200 dolari mesečno, a sekoJ den dobivala obroci hrana.

NeJzinoto semeJstvo počuvstvuvalo deka KadiJa se oddalečuva od niv, no ne moželo da stori ništo. MaJka ì se obiduvala da Ja predupredi.

„Sekogaš mi veleše: ‘Razbudi se, vodi smetka za sebe. Odiš, no ne znaeš kade odiš’“.

Premisluvanjeto

Zavedena od čuvstvoto na moḱ, KadiJa otprvin ne obraḱala vnimanie na sovetite od maJka si. Sepak, so vreme počnala da se preispituva sebesi, kako i principite na Islamska država.

„Vo početokot bev sreḱna poradi svoJata rabota. Čuvstvuvav deka imam moḱ na ulicite. No potoa počnav da se plašam od moJata situaciJa. Počnav da se plašam duri i od samata sebesi“.

Počnala da razmisluva: „Jas ne sum vakva. Imam diploma od koledž. Ne bi trebalo da bidam vakva. Što mi se slučilo? Što mi se slučilo vo umot što me dovelo dotuka?“

A neJzinata slika za IS počnala da se ruši.

Vo seḱavanjeto ì se vrežala scena što Ja videla na Internet: 16-godišno momče što bilo raspnato poradi siluvanje. Taa počnala da se premisluva vo odnos na grupata što e sposobna za takvo nasilstvo.

„NaJlošoto nešto što go vidov beše čovek komu mu Ja otsekoa glavata pred mene“, veli taa.

Nasilstvoto vrz ženite

Brigadata na KadiJa delela edna zgrada so čovek što bil speciJaliziran za brakovi meǵu borcite na ISIS.

„ToJ beše eden od naJlošite luǵe. Pronaoǵaše ženi za domašnite i za stranskite borci. Stranskite borci se mošne brutalni so ženite, duri i so tie so koi ḱe se venčaat. Imaše slučai koga edna žena moraše da bide odvedena na itno poradi seksualno nasilstvo vrz nea.“

KadiJa počnala da gleda idnina što ne Ja posakuvala za sebe.

Otkako neJzinata zapovednička počnala da ì vrši pritisok deka i taa treba da se omaži za nekogo od borcite, KadiJa odlučila da Ja napušti brigadata.

„Vo toJ moment si rekov dosta e. Po seto toa što veḱe go vidov i po seto toa vreme vo koe molčev, veleJḱi si ‘Sega sme vo voJna, posle sè ḱe se sredi’“.

„No po ova rešiv ne, moram da zaminam.“

Toa i go storila nekolku dena pred koaliciJata da gi počne vozdušnite napadi, no neJzinoto semeJstvo ostanalo vo SiriJa.

KadiJa bila prošvercuvana preku granicata vo TurciJa.

Životot po ISIS

KadiJa ušte nosi nikab, ne samo za prikrivanje na identitetot, tuku i za lesno prisposobuvanje na životot nadvor od Islamska država.

Tažna poradi svoeto lošo iskustvo so radikalniot islam, mnogu e pretpazliva kon sekoJa nenadeJna promena.

„Toa mora da bide postepeno, za da ne stanam nekoJ drug. Strav mi e deka ḱe stanam nekoJ drug. Strav mi e deka otkako bev tolku mnogu vo verata, sega celosno ḱe se otkažam od nea“, veli taa.

Na kraJot na razgovorot, zboruvaJḱi za napredokot na IS, KadiJa imaše mnogu ličen moment.

„Kako im dozvolivme da se poJavat? Kako im ovozmoživme da nè vladeat? Ova e poradi slabosta vo nas“, veli ovaa žena čiJa cel e da Ja spodeli so luǵeto vistinata za IS.

„Ne sakam nekoJ drug da bide izmamen kako mene. Premnogu devoJki mislat deka ona za što tie se zalagaat e pravilniot islam.“

KadiJa saka da bide devoJka kako što bila pred da padne pod vliJanie na ISIS – devoJka što e vesela, što gi saka životot i smeata… što saka da patuva, da crta, da odi po ulica i da sluša muzika bez da se griži što mislat drugite.

„Sakam pak da bidam takva“, veli taa.

Komentari

Komentari

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

*